1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer
Vakantievilla Portugal

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SALVACASA BV
BEGRIPPEN:
In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder:
SALVACASA BV: SALVACASA BV/PortugalVakantievilla.nl, haar
dochter- of zusterondernemingen, althans aan SALVACASA BV gelieerde ondernemingen.
(Hoofd)Huurder: een (natuurlijk) persoon, die een Vakantiehuis uit het aanbod van
SALVACASA BV huurt of wenst te gaan huren.
Medehuurder: Degene die samen met (hoofd)Huurder in het vakantiehuis verblijft.
Beheerder: Degene die namens de eigenaar van een vakantiehuis taken van beheer
van het vakantiehuis waarneemt.
Consument: Een natuurlijke persoon die een vakantiehuis huurt en niet handelt in de
uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
Derden: Ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde SALVACASA BV of Huurder.
Eigenaar: De rechtsmatige eigenaar van een vakantiehuis (of diens vertegenwoordiger), die het vakantiehuis ter verhuur aan SALVACASA BV heeft aangeboden.
Aanbieding: Een aanbod als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek.
Annulering: Het herroepen of ontbinden van de boeking binnen de daarvoor geldende termijn.
Bedenktermijn: De termijn waarin de consument een boeking bij SALVACASA BV kosteloos kan annuleren.
Boeking: Een door SALVACASA BV geaccepteerde reservering van een vakantiehuis
Ontbinding: Het op een juridisch wijze “ongedaan maken” van de huurovereenkomst
wegens het niet nakomen van verplichtingen uit de huurovereenkomst
Vakantiehuis: Bijvoorbeeld een huis of kasteel dat als vakantie-accommodatie door SALVACASA BV ter verhuur wordt aangeboden.
Verblijf: Het feitelijke gebruik van een vakantie-accommodatie.
Verblijfticket: De huurovereenkomst
1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes
van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van SALVACASA BV.
Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts
indien en voorzover deze door SALVACASA BV schriftelijk zijn bevestigd.
Mondelinge afspraken en/of toezeggingen van medewerkers van SALVACASA BV
zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk zijn bevestigd door daartoe
bevoegde medewerkers van SALVACASA BV.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op rechtsverhoudingen
tussen SALVACASA BV en consumenten en niet op
rechtsverhoudingen tussen SALVACASA BV en bedrijven respectievelijk
personen die handelen in de uitoefening van hun beroep.
2. Aanbiedingen, Prijzen en tarieven
2.1.Aanbiedingen van SALVACASA BV zijn steeds vrijblijvend en geschieden
onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
2.2 Alle vermeldingen in de brochure en op de website van
SALVACASA BV worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en
geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen.
SALVACASA BV is niet aan kennelijke fouten en omissies in haar catalogus en
website gebonden! SALVACASA BV draagt geen verantwoordelijkheid voor
algemene informatie in de catalogus en/of de website en aldaar opgenomen
informatie die is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van derden.
De Huurder verklaart kennis te hebben genomen van de omschrijving van het
vakantiehuis door SALVACASA BV in de catalogus en/of de website en
daarvan geen nadere omschrijving te verlangen.
2.3 Prijzen zijn steeds inclusief omzetbelasting maar exclusief kosten van een
annulerings- en reisverzekering en eventuele andere kosten. Bijzondere bijkomende
kosten zoals energiekosten, schoonmaakkosten en plaatselijke door en vanwege de
overheid vastgestelde vergoedingen worden apart vermeld!
Prijzen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren (zoals prijsindexcijfers, valuta en
rentestanden e.d.).
SALVACASA BV is gerechtigd in het geval van een aanpassing van deze
kostprijsbepalende factoren een evenredige aanpassing van de gehanteerde prijzen
en tarieven door te voeren.
De op enig moment geldende prijzen en tarieven staan uitsluitend vermeld op de
website van SALVACASA BV.
Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke
fouten en omissies!
3. Totstandkoming en inhoud overeenkomst
3.1 Een overeenkomst tussen SALVACASA BV en de Huurder komt tot stand
door bevestiging van een telefonische, schriftelijke of elektronische (internet/e-mail)
boeking van een vakantiehuis uit het actuele aanbod van SALVACASA BV.
3.2. Na boeking ontvangt de Huurder een bevestiging van de
boeking/huurovereenkomst die als bewijs van de overeenkomst dienen. (Bewaar
deze gegevens derhalve zorgvuldig!)
3.3 Door SALVACASA BV gestuurde boekingsbevestigingen en
huurovereenkomsten bevatten alle relevante gegevens voor het verblijf in het
geboekte vakantiehuis. In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van
misverstanden, verplicht de Huurder zich om na ontvangst van de boekingsbevestiging
of huurovereenkomst onmiddellijke de juistheid en volledigheid van de
geboekte gegevens te controleren en eventuele onvolledigheden of onjuistheden
binnen 7 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging of huurovereenkomst aan
SALVACASA BV te melden. Blijft een dergelijke melding binnen gestelde
termijn uit, dan is de Huurder niet gerechtigd zich op de onvolledigheid of onjuistheid
van de boekingsbevestiging/huurovereenkomst te beroepen.
3.4 SALVACASA BV heeft steeds het recht een boeking zonder opgave van
redenen terug te trekken.
4. Annulering
4.1 De Huurder is gerechtigd een boeking schriftelijk, zonder kosten binnen een
bedenktermijn van 7 dagen te annuleren, tenzij het verblijf in het vakantiehuis
binnen 1 kalendermaand na de boeking valt. De datum van de poststempel of de
datum van het betreffende e-mail bericht is bepalend voor de beantwoording van de
vraag of de annulering tijdig is geschied.
4.2 Na afloop van de in 4.1 vermelde termijn is Huurder slechts gerechtigd tot
schriftelijke annulering tegen voldoening van de volgende annuleringskosten:
a. bij annulering tot de 42 e dag voor aanvang van de eerste verblijfsdag: 30% van
de huursom;
b. Bij annulering vanaf de 42 e dag tot de 28 e dag voor aanvang van de eerste
verblijfsdag: 60% van de huursom;
c. Bij annulering vanaf de 28 e dag tot de eerste verblijfsdag : 90% van de huursom;
d. Bij annulering op de eerste verblijfsdag of later : de volledige huursom.
4.3 Het annuleren van een boeking door de (Hoofd)Huurder geldt ook als annulering
ten laste van medehuurders.
4.4 De Huurder kan zich tegen annulering voor de verblijfsperiode bij een met SALVACASA BV bekend staande verzekeraar verzekeren.
5. Betaling
5.1 Betaling van de volledige huursom (inclusief omzetbelasting en andere expliciet
vermelde bijkomende kosten) dient te zijn geschied, uiterlijk zes weken voor de
eerste dag van het verblijf in het geboekte vakantiehuis. Betaling geschiedt in twee
termijnen:
a. 30% van de huursom dient te geschieden binnen 7 dagen na boeking;
b. 70% van de huursom dient te geschieden uiterlijk 6 weken voor de eerste dag van
het verblijf.
5.2. In afwijking van het bepaalde in 5.1. dienen betalingen van late boekingen
(d.w.z. boekingen binnen zes weken voor de eerste dag van het verblijf) binnen 3
dagen na boeking in zijn geheel te zijn geschied. SALVACASA BV is in het
geval van late boekingen gerechtigd om uitsluitend betaling á contant te verlangen.
5.3 Betaling kan geschieden middels schriftelijke of elektronisch overboeking van de
verschuldigde geldsom of á contant. Bij betaling per giro of per bank geldt als datum
van betaling de dag van bijschrijving van de huursom op van de bankrekening van
SALVACASA BV. Op verlangen van SALVACASA BV dient de
Huurder aan SALVACASA BV een bewijs van betaling te overleggen.
5.4 SALVACASA BV is niet verplicht de Huurder vooraf opmerkzaam te
maken op het verstrijken van een betalingstermijn of rekeningoverzichten en
dergelijke te zenden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.5 De Huurder heeft nimmer het recht de betaling op te schorten. Na het verstrijken
van de betalingstermijn is de Huurder in verzuim. De Huurder kan het verzuim
opheffen door binnen 3 dagen na het intreden van het verzuim alsnog de volledige
huursom aan SALVACASA BV te voldoen.
5.6 Bij niet- of niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en
executiekosten alsmede de buitengerechtelijke inningskosten voor rekening van de
Huurder. De buitengerechtelijke inningskosten bedragen tenminste vijftien procent
van het factuurbedrag met een minimum van Euro 100,-.
5.7 SALVACASA BV heeft steeds het recht om zowel vóór als ná de
totstandkoming van de huur overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen,
zulks onder opschorting van de uitvoering van de huurovereenkomst totdat de
zekerheid is gesteld; een en ander onverminderd het recht van SALVACASA BV
op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering,
een en ander zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat SALVACASA BV
tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
6. Borgsom
6.1. De huurder dient voor het verblijf in een vakantiehuis ter plaatse of vooraf aan
SALVACASA BV een borgsom te betalen, bij gebreke daarvan zal de
huurovereenkomst op de ingangsdatum als ontbonden worden beschouwd!
6.2 De borgsom dient bij aankomst op het verblijfsadres aan de Eigenaar of de
Beheerder van het vakantiehuis te worden voldaan, tenzij in de huurovereenkomst
en op het verblijfsticket (voucher) anders is bepaald. Na afloop van het verblijf in het
vakantiehuis worden de bijkomende kosten zoals eventuele service- en
schoonmaakkosten afgerekend en worden geconstateerde beschadigingen of
vermissing van in of aan het vakantiehuis aanwezige zaken met de borgsom
verrekend en wordt het restant van de borgsom aan de Huurder gerestitueerd. De
huurder dient ten behoeve van de restitutie zijn volledige adres- en
bankgegevens(rekeningnummer, IBAN en BIC code) aan de eigenaar of de
beheerder te melden.
7. Rechten en verplichtingen Huurder ter plaatse van het vakantiehuis
7.1. Op de situatie ter plaatse is naast deze voorwaarden en de huurovereenkomst
steeds het plaatselijk recht van toepassing. Voor zover bij wet niets anders is
bepaald prevaleren deze voorwaarden en de huurovereenkomst.
7.2 De Huurder dient, tenzij in de huurovereenkomst of het verblijfsticket (voucher)
anders is bepaald, bij aankomst op het verblijfsadres de sleutels van het
vakantiehuis tussen 16.00 en 18.00 uur bij de Eigenaar of Beheerder van het
vakantiehuis op te halen. Bij aankomst buiten de genoemde tijd dient de huurder
met de eigenaar of de beheerder zelf een afspraak te maken.
7.3 De Huurder dient, tenzij in de huurovereenkomst of het verblijfsticket (voucher)
anders is bepaald, het vakantiehuis uiterlijk op de in de huurovereenkomst
aangegeven tijd te hebben geruimd. SALVACASA BV is nimmer
verantwoordelijk voor de gevolgen van later vertrek dan de aangegeven tijd!
7.4 Bij een vertrek op een later tijdstip dan op het verblijfsticket (voucher) is
aangegeven dient Huurder een extra huurbedrag per dag te betalen.
7.5. De Huurder dient zich te gedragen als een goed huurder en het vakantiehuis te
gebruiken overeenkomstig de door SALVACASA BV of de Eigenaar/Beheerder
gegeven redelijke gebruiksinstructies.
7.6 De Huurder is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medehuurders aan
het vakantiehuis of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een
schadegeval dient door de Huurder direct aan de Eigenaar of de beheerder te worden
gemeld. Reparatie- of vervangingskosten dienen door de Huurder onmiddellijk aan
de Eigenaar/Beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.
7.7. Bij vertrek dient de Huurder het vakantiehuis in een behoorlijke staat - dat wil
zeggen: bezemschoon - achter te laten. De in het vakantiehuis aanwezige zaken
dienen steeds op de oorspronkelijke plaats (bij aankomst) te worden teruggezet.
Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats.
De Eigenaar/Beheerder is gerechtigd een eindcontrole op het tijdstip van vertrek te
doen. Indien Eigenaar/Beheerder constateert dat (meerdere) zaken niet op hun
oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien het vakantiehuis niet bezemschoon
is, is Eigenaar / Beheerder gerechtigd om extra (reiniging)kosten aan de Huurder in
rekening te brengen.
7.8 De Huurder dient linnengoed op bedden te gebruiken en is niet gerechtigd
bedden zonder lakens te gebruiken.
8. Beëindiging van de huurovereenkomst
SALVACASA BV is gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang
op te zeggen:
a. indien, na in gebreke te zijn gesteld, in verzuim geraakt ter zake de nakoming van
enige zwaarwegende verplichting voortvloeiende uit de huurovereenkomst en/of deze voorwaarden;
b. indien de Huurder zich, na daartoe te zijn gesommeerd, niet gedraagt als een
goed huurder, in het bijzonder indien de Huurder, ondanks waarschuwingen van de
Eigenaar of de Beheerder, ernstige hinder veroorzaakt aan zijn verblijfsomgeving.
9.Klachten
9.1 Ieder vakantiehuis is zorgvuldig door SALVACASA BV geselecteerd en
geïnspecteerd. SALVACASA BV staat in voor de juistheid van de omschrijving
van de vakantiewoning, met dien verstande dat een afwijking van 30% van de
opgegeven woon-, tuinoppervlakte en afstanden aanvaardbaar wordt geacht. De
beschrijving en indrukken van het vakantiehuis en de directe omgeving, waaronder
voorzieningen, inrichtingen, faciliteiten en recreatiemogelijkheden vallen, kunnen
naar hun aard of vanwege tussentijdse veranderingen of seizoeninvloeden afwijken
van de beschrijving in de catalogus en de website van SALVACASA BV.
Medewerkers van SALVACASA BV verstrekken desgewenst informatie ter
zake de aan SALVACASA BV ter kennis gekomen tussentijdse wijzigingen. De
bedoelde informatie wordt geacht persoonlijk en subjectief te zijn.
9.2 De Huurder is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan SALVACASA BV voor te leggen. SALVACASA BV dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.
9.3. De Huurder dient een klacht, ontstaan bij aankomst op het verblijfadres of
gedurende het verblijf, uiterlijk binnen 24 uur te melden aan de Eigenaar/Beheerder.
De Beheerder/Eigenaar zal trachten de klacht onverwijld ter plaatse op lossen.
Indien de geconstateerde klacht niet ter plaatse met de Eigenaar/ Beheerder
kan worden opgelost, dient de Huurder de klacht uiterlijk binnen 48 uur na
constatering telefonisch te melden aan SALVACASA BV teneinde SALVACASA BV
de mogelijkheid te bieden om de klacht alsnog ter plaatse te kunnen oplossen. De melding kan telefonisch tijdens kantooruren op het telefoonnummer van SALVACASA BV (+31 06 51430387) geschieden.
9.4 Indien een klacht, na overleg met de Eigenaar/Beheerder en SALVACASA BV, ter plaatse niet naar tevredenheid van de Huurder kan worden opgelost, dient de Huurder een bij Eigenaar/Beheerder aan te vragen klachtenformulier in te vullen en dit binnen 30 dagen na het vertrek van de verblijfsplaats aan SALVACASA te worden gezonden, bij gebreke hiervan wordt de klacht niet in behandeling genomen. SALVACASA BV zal de klacht binnen 30 dagen na ontvangst behandelen en indien de klacht terecht blijkt te zijn, zoeken naar een passende oplossing, overeenkomstig de ernst van de klacht.
9.5 De Huurder kan binnen 3 maanden nadat een klacht aan Salvacasa BV is
voorgelegd, het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie Thuiswinkel
(Surinamestraat 24, 2585 GJ, Den Haag) aanhangig maken. Alvorens
van die mogelijkheid gebruik te maken dient de huurder Salvacasa BV eerst in
de mogelijkheid te stellen zelf de klacht te behandelen. Aan het voorleggen van een
geschil aan de Geschillencommissie Thuiswinkel zijn kosten verbonden, welke kosten
worden gedragen door degene, die het geschil aan de Geschillencommissie
Thuiswinkel voorlegt. De Geschillencommissie Thuis-winkel beslist bij wege van een
bindend advies. SALVACASA BV zal informatie omtrent de procedures van de
Geschillencommissie Thuiswinkel op eerste verzoek aan de Huurder laten toekomen.
9.6 De Huurder is gerechtigd een klacht die bij de Geschillencommissie Thuiswinkel
aanhangig is gemaakt en waarop door de Geschillen commissie is beslist, binnen één
jaar na toezending van de uitspraak, bij de daartoe bevoegde rechter aanhangig te
maken, indien de klacht naar mening van de Huurder niet naar tevredenheid is
opgelost. De Huurder doet afstand van enige recht van schadevergoeding of
alternatieve compensatie indien hij zijn klacht niet in eerste instantie aanhangig
maakt bij de Geschillencommissie Thuiswinkel.
10. Overmacht
10.1 In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is SALVACASA BV gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de HUURDER aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van de eigenaar, echtscheiding van de eigenaar, onaangekondigde verkoop en/of ingebruikname van het vakantiehuis door de eigenaar e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van SALVACASA BV kan worden gevergd.
10.2 Indien de overmacht intreedt terwijl de Huurder slechts ten dele gebruik van
het vakantiehuis heeft kunnen maken, dient de huurovereenkomst ook voor de reeds
benutte tijd als ontbonden te worden beschouwd.
11. Aansprakelijkheid
11.1 SALVACASA BV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de
Huurder of derden tengevolge het verblijf in het vakantiehuis geleden schade; de
huurder vrijwaart SALVACASA BV tegen aanspraken dienaangaande. In het
bijzonder is SALVACASA BV niet aansprakelijk voor storingen in en om het
vakantiehuis zoals doch niet uitsluitend, storingen en uitval van stroom- en
watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde
bouwwerkzaamheden en veranderingen aan toegangs- of hoofdwegen.
11.2 SALVACASA BV kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade
die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van SALVACASA BV.
11.3 Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is de aansprakelijkheid van SALVACASA BV, indien en voor zover SALVACASA BV uit enige hoofde ter
zake de huurovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds
beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De
aansprakelijkheid van SALVACASA BV is voorts steeds beperkt tot het
maximumbedrag dat de verzekeraar van SALVACASA BV in het voorkomende
geval zal uitkeren.
12. Privacy
SALVACASA BV zal alle haar verstrekte of bekend geworden
persoonsgegevens steeds behandelen overeenkomstig de bepalingen van de Wet
Bescherming Persoonsgegevens. SALVACASA BV zal een daarvoor in
aanmerking komende verwerking van persoonsgegevens aanmelden bij het College
Bescherming Persoonsgegevens.
13. Slotbepaling
13.1 Voor zover bij wege van regels van internationaal privaatrecht niet anders
bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
13.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de huurovereenkomst of deze voorwaarden
zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor
zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
13.3. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden over
dragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
13.4 Indien en voor zover enige bepaling in de huurovereenkomst en de onderhavige
voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt
het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd aldus dat het in
overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.
SALVACASA BV
Amersfoort, 2008